Service - Our Code of  Success

     คุณภาพของงานบริการ คือ กุญแจสู่ความสำเร็จ

 

 

Electrical  Engineering

 

V.A.C. Electro Technic's primary strength is it distinguished specialization in detailed engineering and construction of electrical works for power utilities and distribution facilities in various kinds of industrial plants. Our engineering teams extensively gain the competitive edges from the experience cultivated from hundreds of projects. we did nationwide and these knowledge, in turn, have been accumulated and transferred  into our comprehensive databases. As a result,   we are confident to fulfill our customers' requirement with highest efficiency, economy, and timely execution

 

จุดเด่น และจุดแข็งแกร่งของบริษัท วี.เอ.ซี. อีเล็คโทรเทคนิค จำกัด อยู่ที่ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ในด้าน วิศวกรรมและการติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ ทุกประเภท ด้ายทีมงานของเรา มีความได้เปรียบ อันเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ได้เก็บเกี่ยวจากการทำงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว มากกว่า สิบปี ในโครงาการต่างๆ นับร้อยโครงการ ที่อยู่ทั่วประเทศไทย ทั้งความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะด้านในงานระบบไฟฟ้า ได้ถูกเก็บสะสมในรูปของข้อมูล , ฐานข้อมูล และมาตรฐานการทำงานของเรา ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้เรามั่นใจที่จะตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า ด้วยประสิทธิภาพ บนงบประมาณที่ประหยัดและจำกัด รวมถึงการดำเนินงานที่ตรงต่อเวลา และส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย 

  
 
 
 
  

 

Instrumentation Work

The company's services also include construction and field engineering for the instrumentation work with emphasis on both industrial  processing plants and modernization project, in which the result can be measured  by enhanced  efficiency and upgraded performance. With highly qualified engineers, capable supervisors, and skilled technical staff engaged in every phase of operation, we systematically launch a project with circumspect planning and ensure timely coordination with every involved parties to make sure the construction will be done orderly and completed within the agreed timeframe.

งานบริการของเรายังรวมไปถึงงานติดตั้ง และงานตรวจสอบเบื้องต้น สำหรับงานระบบวัดคุมอัตโนมัติ โดยเน้นไปที่โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีขบวนการผลิตที่สลับซับซ้อน และต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการนำระบบดังกล่าว มาใช้ คือ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตเพิ่มขึ้น, ต้นทุนในการผลิตลดลง และระบบการทำงานที่สะดวกขี้นในโรงงาน ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของเรา ประกอบกับการดำเนินงาน และการบริหารโครงงานที่เป็นระบบ โดยมีการวางแผนที่รอบคอบ รัดกุม และการประสานความร่วมมือ กับงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทำให้งานดำเนินไปถึงเป้าหมายอย่างสมบรูณ์ และส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย

 

|Home| |Introduction| |Service - Our Code of  Success| |Business Process & Integration| |Conclusion|

 |Representation of Out Performance| |Company data| |Organization Chart| |Job Reference|

Contact us :     info@vac.co.th
 
 Copyright V.A.C. Electro Technic Co., Ltd.
36/3 Ramkamhaeng Rd., Huamark , Bangkapi , Bangkok ,Thailand 10240
Tel: 375 - 2982, 374 - 7783, 374 - 4019, 735 - 2199 Auto 4 line
Fax: 374 - 2786, 375 - 9116