Introduction  บทนำ

 

 
 

       

  

  Achieve Efficiency and customer

  Satisfaction with Integration of

  Technologies and Project Management

 

  บรรลุถึงประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ

  ลูกค้า ด้วยการประสานกันของเทคโนโลยีที่

  ทันสมัย และการบริหารโครงการที่เป็นเลิศ

 

  
V.A.C. Electro Technic Co., Ltd was established in 1990, as a leading engineering and construction contractor specializing in electrical and instrumentation work for industrial factories, process plants, and environmental preservation facilities

Our fully integrated services have been proved for their  technical excellency and outstanding project and outstanding project management , which are reflected in every stage from detailed engineering,  procurement, construction, commissioning, training, to maintenance. We have exerted  our absolute effort  in delivering the desired results with minimum construction cost and  time  to satisfy our customers in hundreds of industrial plants completed all over the county.

The company's philosophy-achieve efficiency and customer satisfaction of technologies and project management-shows that we accomplish our work with superb efficiency and greatest customer satisfaction by combining our state-of-the-art technologies with the unequalled project management techniques, resulting in quality project that conforms to customer's operation practices.

 To reach its objectives and philosophy, V.A.C. Electro Technic consistently streamlines the project administration by structuring its organization with the Matrix Management Operation System (MMOS) and managing its task forces with the Internally Realigning Lead Unit (IRLU) tactic. Our Management Information System (MIS) also helps us process and analyze data in the usable manner for decision making during the implementation of a project.

V.A.C Electro Technic additionally possesses the contemporary technical know-hows that meet the international and local standards, government regulation, and our local industrial criteria. The company's Computer Aided Design &  Drafting (CADD) and Engineering Reference Database system (ERD) play significant roles in presenting  the overview of project, and  identifying our work scope. Beside, we place countless importance to the human resources by constantly providing our personal training and seminars on order to keep them up today's changing technologies and environment .

 

 

บริษัท วี.เอ.ซี.  อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี พศ.2533 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการลงทุน และขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม อย่างสูง และต่อเนื่องจนเกิดสภาวะขาดแคลนบุคคลากรและผู้ให้บริการทางด้าน เทคนิคม,ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ทำงาน ทั้งทางด้านวิศวกรรม, การจัดการ และการบริหารโครงการใน แวดวงอุตสาหกรรมเพื่อทำธุรกิจให้บริการแบบครบวงจร ทางด้านระบบ ไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท และโรงปรับสภาพ , บำบัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยได้กำหนด ตำแหน่งทาง การตลาดของเราที่จะเป็น บริษัท ชั้นนำ ขนาดกลาง ในธุรกิจบริการนี้

ผลงาน การบริการที่ครบวงจรในโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา มากกว่า 100 โครงการ  ที่กระจายอยู่ทั่งทุกภาคของประเทศไทย ส้วนได้รับการยอมรับ ถึงความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านเทคนิค และ การบริหารโครงการ  ซึ่งเกิด จากทุกขั้นตอนการทำงานของเรา เริ่มจาก การสำรวจเก็บข้อมูลและความ ต้องการเบื้องต้น, งานออกแบบ, งานคัดเลือกสรรหาวัสดุอุปกรณ์ ที่เหมาะ สม,  ติดตั้งระบบ และตรวจสอบ ทดสอบ งานควบคุมคุณภาพ และ ความ ปลอดภัย, ตลอดจนงานบริการหลังการส่งมอบงาน อีกทั้งได้สร้างความ พอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการควบคุม และ ลดทั้งงบประมาณต้นทุน และระยะ เวลาในการก่อสร้าง

เป้าหมายของเรา คื่อ "บรรลุถึงประสิทธิภาพ และความพอใจของลูกค้า ด้วยการประสานกันของเทคโนโลยี ที่ทั้นสมัยและการบริการโครงการ ที่เป็นเลิศ"แสดงถึงความจริงที่เรามุ่งมั่นที่จะผลิตงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วย ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของลูกคัาวิธีการที่จะทำให้บริษัท วี.เอ.ซี. อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว ข้างต้น โดยมองจาก ภาพ รวมลงไปคือ

การจัดโครงสร้างขององค์กรแบบ เมทริก(MMOS) ซึ่งประกอบด้วย

-การจัดแบ่งส่วนงานและสายการบังคับบัญชา ที่ชัดเจนและการกำหนด และ จัดรูปแบบคณะทำงาน บริหาร และกำเนินโครงการแต่ละโครงการ (IRLU) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริการสูกค้า

 

ติดตั้ง และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลในการจัด

ระเบียบ และการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน, ดำเนินการ, ติดตาม, วิเคราะห์ข้อมูล และช่วยในการตัดสินใจ  (MIS)

 

ศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง ของเทคโนโลยีใหม่ๆ , และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อ

พิจารณา นำมาประยุกต์ในงานโครงการต่างๆ ที่เหมาะสม

 

ติดตั้งและพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการออกแบบ และเขียนแบบ  (CADD,ERD)

 

และทีสำคัญที่สุด คือ เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในทุกรูปแบบ

 

 

|Home| |Introduction| |Service - Our Code of  Success| |Business Process & Integration| |Conclusion|

 |Representation of Out Performance| |Company data| |Organization Chart| |Job Reference|

Contact us :     info@vac.co.th
  
 Copyright V.A.C. Electro Technic Co., Ltd.
36/3 Ramkamhaeng Rd., Huamark , Bangkapi , Bangkok ,Thailand 10240
Tel: 375 - 2982, 374 - 7783, 374 - 4019, 735 - 2199 Auto 4 line
Fax: 374 - 2786, 375 - 9116