Business Process & Integration

     ขั้นตอน และการประสานงาน

 

  

 

V.A.C. Electro Technic truly tailors its work to fit the technical features, quality aspects, budget availability, and scheduling required specifically by our customers by integrating the   extraordinary engineering skills with the unparalleled management techniques through the following major processes.

 

การบริการที่เป็นเลิศของบริษัทวี.เอ.ซี.อีเล็คโทรเทคนิคจำกัดมีแนวคิดหลักคือการ ผสมผสานและคัดเลือกเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่หลากหลายให้เหมาะสมและสมดุลย์กับ

ความต้องของลูกค้าแต่ละราย ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เราจะคัดเลือก เทคนิคที่ใช้,

มาตราฐานการติดตั้งและความปลอดภัย, วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม, การประหยัดทั้งงบลงทุน และงบดำเนินการ ให้สอดคล้องกัน ลักษณะสภาพแวดล้อม, ลักษณะการทำงาน,งบประมาณที่มี,  และระยะเวลาที่มีจำกัด ของลูกค้าแต่ละราย โดยมีกระบวนการและขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

 Planning  การวางแผน

 

Planning process is a very important stage, which defines basic direction and steps in implementing a project. We take on the overall and systematic planning by initiating in-depth discussion with and collecting all related documents from our customers to establish the mutual understanding and accurate expectation at the early stage for realistic and well-planned.

 

การวางแผนคือเป็นขั้นตอนการเริ่มต้นที่สำคัญทีสุดซึ่งจะกำหนดทิศทางและรายละเอียด ขั้นตอน ในการดำเนินการต่อไป บริษัท วี.เอ.ซี. อีเล็คโทร เทคนิค จำกัดมีการวางแผน

ที่เป็นระบบโดยเริ่มจากการสนทนาและปรึกษาอย่างละเอียดถึงความต้องการของลูกค้า ในทุกแง่มุมพร้อมเก็บข้อมูล และรวบรวมเอกสารอ้างอิงต่างๆ ของลูกค้าเพื่อใช้ในการ ทำงานต่อไปรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจและการคาดหวังที่ถูกต้องร่วมกันตั้งแต่ ระยะแรกเริ่มนี้ เพื่อให้โครงการโดยภาพรวมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 

Design  การออกแบบ

 

Our designs are centered on safety, economy, on-time execution, and customer's practical operation, and these follow the international standards and Thailand's local criteria. V.A.C. Electro Technic professionally develops and fully utilizes its customized Computer Aided Design & Drafting (CADD) and Engineering  Reference Database system (ERD) to generate sophisticated design blueprints and construction drawing together with material specifications for procurement and construction.

 

หลักเกณ์เบื้องต้น ในการออกแบบ คือ ความปลอดภัย , ความประหยัด, การใช้งานทีสะดวด, ระยะเวลาที่ใช้ในการติดตั้งระบบ ให้สอดคล้อง กับกำหนดการที่วางไว้, และสอดคล้องกับมาตรฐาน สากล เราได้ติดตั้ง และพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการออกแบบ เขียนแบบ (CADD, ERD) ดังนั้น แบบแปลนที่สร้างขึ้นมานี้ จึงพร้อมด้วยขัอมูล และรายละเอียด ครบถ้วนเพื่อการทำงานในขั้นตอนต่อๆ ไป

 

 Procurement

การสรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม

 

In order to meet the designed plan, our proposal and procurement department develops the  "P&G Database System" to automate procurement planning, sourcing, evaluation and decision to provide support to the construction unit. The company's material inventory are safely stored in its central  warehouse controlled by the computerized inventory report system. By doing these, we ca efficiently handle everything from small parts to overall material needs for full-scale projects with reliable equipment and competitive prices from various trustful suppliers.

 

เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์, ที่ตรงกับข้อกำหนดในแบบแปลน,อยู่ในงบประมาณ

ของลูกค้า, และส่งของให้กับส่วนงานติดตั้งได้ทันกับกำหนดในแผนงานดั้งนั้น ขั้นตอนการสรรหาวัสดุอุปกรณ์ทีเหมาะสม ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งต้องการประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันเหตุการณ์ แผนกงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ของบริษัทได้ติดตั้ง และ พัฒนาระบบข้อมูล สำหรับงานนี้โดยเฉพาะขึ้นมา (P & P DATABASE) เพื่อใช้ในการวางแผนการสรรหาฯเริ่มจากค้นหาแหล่งจำหน่าย

ที่เชื่อถือได้, เปรียบเทียบ คุณภาพ/ราคา/กำหนดส่งของ, ควบคุมงบประมาณ,

 และตัดสินใจจัดหา จัดส่ง ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคลัง พัสดุกลาง ทีสต็อก วัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้อยู่ประจำ ซึ่งมีอยู่มากกว่า 3,000รายการพร้อมด้วยระบบ

คอมพิวเตอร ควบคุม และรายงานสินค้าอยู่ตลอดเวลา ที้งนี้ เพื่อการบริการลูกค้าที่ฉีบไว้

ดังนั้นท่านจึงมั้นใจได้ว่า การสรรหาวัสดุอุปกรณ์เที่เหมาะสม ของบริษัทฯจะสามารถ

บริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่

ชิ้นส่วนขนาดเล็กๆ จนถึงวัสดุอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ด้วยระบบงานที่ทันสมัยพร้อม

ด้วยราคาที่เหมาะสมจากแหล่าผลิต / แหล่งจำหน่าย ที่เชื่อถื่อ ได้ในคุณภาพ

 

 

 

Construction   

การติดตั้ง ณ. หน่วยงานก่อสร้าง

 

To facilitate the construction process, V.A.C. Electro Technic's organization structure is engineered with the Matrix Management Operation System (MMOS) and the Internally Realigning Lead Unit (IRLU) tactic. Our proficient and experienced construction crew sets out to begin the process by planning of manpower and materials. We put forth our highest attempt to ensure a project will be completed on time or ahead of schedule.

 

ขั้นตอนนี้ ถือเป็นขั้นตอนการทำงานภาคสนามที่จะผลักดันให้งานติดตั้ง

ระบบรุดหน้า และดำเนินไปจนลุล่วง ตามเป้าหมาย อย่างสมบูรณ์. ปัจจัย

สำคัญที่ทำให้ กระบวนการทำงานภาคสนามดำเนินไปได้ด้วยดีคือการจัด

โครงสร้าง องค์กรของบริษัทฯ ที่ใช้ระบบการ บริหารองค์การแบบ

เมทริก(MMOS) ซึ่งจะทำให้ ส่วนงานอื่น ๆ ทุกส่วนงานต้องทำหน้าที่ สนับสนุน หน่วยงาน ภาคสนาม อยู่ตลอดเวลา จนส่งมอบงาน. ทีมงาน

ภาคสนามที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ จะบริหารงาน และดำเนิน

งาน เริ่มจากการวางแผนการติดตั้งระบบ . วางแผนอัตรากำลังคน , ตรวจสอบคุณภาพ และ ความปลอดภัยในการทำงาน อยู่ตลอดเวลาเพื่อ

ให้มั่นใจได้ว่า โครงการจะเสร็จสมบูรณ์ ตามกำหนดเวลาที่วางไว้

 

 Safety and Quality Control

การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย

 

 V.a.c. Electro Technic keeps in mind that construction safety and project quality control are its foremost priorities in every steps throughout the execution f a project. The company's staff concentrates on each small details and strives to do project in the ways that  entirely comply with the standard safety regulation and quality assurance. We believe it is our responsibility to insure the safe environment for our customers in exchange of trust and loyalty they have on us and this commitment is vary essential to our continued success for the past ten years.

 

บริษัท วี. เอ. ซี. อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการ

ควบคุม คุณภาพ และความปลอดภัย ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ขั้นตอน การวางแผน , การออกแบบ , การสรรหาวัสดุอุปกรณ์ , และ การติดตั้ง ณ หน่วยงาน , โดยยึด มาตรฐานการออกแบบ , การติดตั้ง และมาตรฐาน

ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน สากล และ มาตรฐานของประเทศไทย การตรวจสอบ คุณภาพ และ ความปลอดภัย ในทุก ๆ ขั้นตอน . เครื่องมือ , เครื่องวัด , เครื่องทดสอบ และ ส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อยืนยัน คุณภาพ และ ความปลอดภัย . บริษัท ยึดมั่น ที่จะให้บริการ ที่เพียบพร้อม ด้วย

คุณภาพ , ความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมที่ดี ให้กับลูกค้าของเรา

เสมอมา และ นี่คือ องค์ประกอบสำคัญ ส่วนหนึ่ง ที่มีผลต่อความสำเร็จ

ของโครงการที่ทำตลอดมา

 

 

Typical Workflow of Project Execution

 

 

|Home| |Introduction| |Service - Our Code of  Success| |Business Process & Integration| |Conclusion|

 |Representation of Out Performance| |Company data| |Organization Chart| |Job Reference|

 Contact us :     info@vac.co.th
 
 Copyright V.A.C. Electro Technic Co., Ltd.
36/3 Ramkamhaeng Rd., Huamark , Bangkapi , Bangkok ,Thailand 10240
Tel: 375 - 2982, 374 - 7783, 374 - 4019, 735 - 2199 Auto 4 line
Fax: 374 - 2786, 375 - 9116